Prevádzkovateľ internetového portálu www.plotymatrix.sk

Matrix Group, s.r.o.
Teplická 70

92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 47606568

 

Prevádzka:(odberné miesto/showroom)

Obchodná 13

92101 Piešťany

 

Zodpovedná osoba: Vratko Javro /konateľ

kontakt: +421 905 732 999

 

1.)      Registrácia + kúpna zmluva

 

Dáta uvedené pri registrácii slúžia výlučne na účely identifikácie pri nákupe v spoločnosti Matrix Group, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím stranám ani iným spôsobom zneužité. Objednávky je možné uskutočniť s registráciou, alebo bez registrovania pomocou “návštevníckeho účtu” bez nutnosti vytvárania kompletného registračného profile.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

 

2.)       Objednávka, príjem, vybavenie, KÚPNA ZMLUVA

 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné právne vzťahy a povinnosti oboch zúčastnených strán.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasil s uvedenými obchodnými a reklamačnými podmienkami, na ktoré bol vopred upozornený a mal dostatok času na ich preštudovanie .

 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade:

a) že sa tovar nevyrába

b) že tovar nie je možné dodať v dohľadnej dobe z dôvodov bližšie neuvedených

 

V prípade že obdobná situácia nastane, predajca kontaktuje kupujúceho s dohodou o vysporiadaní, prípadne výmene produktu za iný produkt. V prípade nezhody predávajúci vráti kupujúcemu uvedenú finančnú čiastku za objednané množstvo a kúpna zmluva zanikne.

 

Všetky objednávky prijaté e-shopom plotymatrix.sk sú záväzné.

Objednávku možno zrušiť  iba pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom (info@plotymatrix.sk)

 

O detailoch naskladnenia a okamžitého doručenia Vás budeme osobne informovať. Tovar vieme naskladniť do 1 pracovného týždňa v prípade nedostupnosti.

 

3. Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom (info@plotymatrix.sk) prípadne vykonať telefonicky počas pracovnej doby (+421 905 853 033). Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Po storne objednávky vám bude zaslaný potvrdzujúci email o storne.

 

4. Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom doručenia produktu a jej dĺžka je 24 mesiacov. Daňový doklad/faktúra predstavujú dokument potvrdzujúci záruku na Vami zakúpený produkt.

 

5. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (eshop), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ v tomto prípade  kontaktuje predávajúceho vhodnou formou (písomne/ emailom) ohľadom  odstúpenia od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť taktiež  v hotovosti v sídle spoločnosti.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v deň 14 dňovej lehoty. V Špecifických prípadoch môže byť táto lehota 30 dní, nie však viac ako 30 dní.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

7. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

8. Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Dodacia cena zostáva však nezmenená.

Doručenie tovaru našimi zamestnancami priamo na vašu adresu je účtované sumou 0,5 Eur za 1 kilometer.

(ráta sa iba cesta k miestu doručenia, nie spätný návrat automobilu)

 

9. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno spolu s  výberom dopravy.

Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme alebo doručíme a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere. 

 

10. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané vyššie.

 

11. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

V prípade reklamácie zašlite prípadne osobne doručte produkt na adresu prevádzky predávajúceho. Náklady na jej doručenie sú hradené samotných predávajúcim. Poukážte na závadu, ktorá bude v prípade dostupnosti odstránená alebo vyriešená priamou výmenou dielca, panelu alebo inej časti predávaného produktu.

12. GDPR a Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Súhlasom s obchodnými podmienkami, nákupom alebo žiadosťou o cenovp ponuku dávam spoločnosti Matrix Group s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov za účelom predaja, montáže oplotenia a pridružených činností - spracovanie zmlúv, podmienok a reklamných účelov.

Doba trvania súhlasu: Súhlas so spracovaním osobných údajov, platí, kým trvá účel ich spracovania. 

 Povinné informormácie:

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

Klient je vedomí si svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 a čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

 

 

DODATOK: Tieto podmienky sú neustále aktualizované a súčasná forma Obchodných podmienok je dočasná. Ich prípadná zmena však nemení podstatu predostretých podmienok pravidiel termínov ani princípov predaja. Pre aktualizované obchodné podmienky Vás prosíme o sledovanie tejto stránky. Za pochopenie Ďakujeme.

 


Najpredávanješie produkty